Dự án: Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn
Địa chỉ: Thanh Hóa
Khối lượng: 12.000m2